Zdroj: Bloomberg professional terminal

Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti. Uvedená je hrubá výkonnosť bez započítania poplatkov, nákladov a iných sadzieb.

Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tieto informácie sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby.

Jednotlivé riziká uvedené v popise investičnej stratégie sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií.

×

Kontaktujte nás

×
×