УЕМ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ в ЕВРО

УЕМ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ в ЕВРО

Целта на продукта е да генерира доходност от промяната на цените на държавни ценни книжа /ДЦК/ с матуритет от 1 до 25 години. Кредитният рейтинг на облигациите винаги е инвестиционен.

Основният географски фокус на стратегията, е насочен към ДЦК емитирани от правителствата на страните членки на Еврозоната. Средствата в портфейла се инвестират в облигации, чрез т.н. ETF (Exchange Traded Fund) борсово търгувани фондове. Избраните фондове репликират структурата на индекса IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE OVERALL TOTAL RETURN INDEX ®.

Целта на продукта е да допринесе за диверсификацията на инвестициите /в случай на значително понижение или волатилност на капиталовите пазари, вложенията в облигации би трябвало да балансират стойността на портфейла/.

Продуктът ще бъде структуриран от облигации с минимална капитализация на емисията от 2 млрд. Евро. Източник на доходност от портфейла от облигации са купонните плащания и промяната на цената.

Във всеки момент, 100% от стойността на портфейла ще бъде инвестирана в борсово търгуван фонд съставен от ДЦК. Няма да се използват деривативни инструменти.

Характеристики на инвестиционния продукт

* Изчислено на база 5 годиш на ретроспективна симулация на представянето на портфейла за периода от 24 Ноември 2012 до 23 Ноември 2017 /на годишна база/ ** VaR метода Монте Карло представя вероятността портфейла да НЕ реализира по-голяма загуба за предварително зададен период Ден/Месец – изчисленията са направени на 24 Ноември 2017г.

×

Свържи се с нас

×
×